Annuleringsbeleid

Annuleringsvoorwaarden

 1. Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling bedraagt:- Bij annulering meer dan één maand voor de aankomstdatum: 30% van de initieel overeengekomen prijs; - Bij annulering binnen één maand voor de aankomstdatum: 100% van de initieel overeengekomen prijs;
 2. Tot 20 oktober 2022 bood Buitenleven Vakanties een annuleringsfonds aan. Als gevolg van steeds strenger wordende wet- en regelegeving hieromtrent, zijn wij genoodzaakt te stoppen met het annuleringsfonds. Heeft u een boeking gemaakt voor 20 oktober 2022 en heeft u het annuleringsfonds bijgeboekt? Dan gelden onderstaande voorwaarden van het annuleringsfonds.

Annuleringsfonds (geldig op boekingen tot 20 oktober 2022 waarbij het annuleringsfonds is bijgeboekt)

Artikel 1: Algemeen

 1. Deelnemen aan het annuleringsfonds dient ten minste binnen 7 dagen na boekingsdatum te worden overeengekomen.
 2. De premie bedraagt 5,5% van de netto huursom en is inclusief assurantiebelasting.
 3. Het annuleringsfonds geeft bij annulering als gevolg van een hieronder genoemde gebeurtenis recht op restitutie van het door Buitenleven Vakanties B.V. ontvangen (deel)bedrag volgens de boekingsbevestiging, onder aftrek van de premie van het annuleringsfonds en de administratiekosten.
 4. Het annuleringsfonds is geldig vanaf de datum van boeken volgens de boekingsbevestiging en eindigt op de datum van vertrek volgens de boekingsbevestiging.
 5. De dekking begint na ontvangst van de betaling van de annuleringsfondspremie
 6. Uitkering wordt verleend voor niet genoten geboekte dagen ten gevolge van een omstandigheid als genoemd in Artikel 2.1  t/m 2.7. De uitkering wordt berekend op basis van de huursom in verhouding van het aantal niet genoten geboekte dagen tot het totaal aantal geboekte dagen.
 7. Alle persoonsgegevens, ook die van de medereizigers, dienen bij afsluiten van het fonds bij ons bekend te zijn. Deze kunt u aanvullen in ‘Mijn Buitenleven’.  Alleen reizigers waarvan de gegevens bekend zijn vallen onder de dekking van het fonds.

Artikel 2: Annuleringsdekking

Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis als genoemd in onderstaande punten:

 1. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval/letsel van de huurder of zijn/haar familieleden in de 1e of 2e graad, echtgeno(o)t(e), (schoon- en/of pleeg-)ouders, (pleeg- en/of stief-)kinderen, broers, zwagers, (schoon-)zusters, grootouders en kleinkinderen.
 2. Overlijden binnen 14 dagen voor aanvang van de reis van een huisdier, waaronder uitsluitend te verstaan een hond, kat of paard, van verzekerde.
 3. Complicaties bij zwangerschap van de huurder of de met hem samenwonende partner.
 4. Een medisch noodzakelijke ingreep die de huurder, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht moet ondergaan.
 5. Materiele beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom van de huurder of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
 6. Definitieve ontwrichting van het huwelijk van de huurder, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met de definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.
 7. Uitbraak van een pandemie, zoals corona. Er wordt uitgekeerd op basis van de dan geldende richtlijnen van het RIVM met betrekking tot doelgroep en gedragsvoorschriften.

Uitkering vindt niet plaats indien de deelnemer een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

Artikel 3: Verplichtingen bij annulering

 1. De huurder is verplicht een gebeurtenis, waardoor het verblijf wordt geannuleerd, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, schriftelijk of per mail te melden aan Buitenleven Vakanties B.V. Binnensingel 3, 7411 PL te Deventer.
 2. De huurder dient bij het indienen van het annuleringsverzoek de omstandigheden die leiden tot het verzoek om uitkering aan te tonen (indien mogelijk middels originele bewijsstukken)